หน้าแรก /มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและทุจริต
6. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ