หน้าแรก /มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 690 ครั้ง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ