หน้าแรก /การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าชม : 39 ครั้ง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
3. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง
4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย
5. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ แต่งต้้ง
6. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน