หน้าแรก /การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าชม : 528 ครั้ง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย
2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
4. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง
5. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน