หน้าแรก /คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม : 2243 ครั้ง

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ)