หน้าแรก /รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
จำนวนผู้เข้าชม : 82 ครั้ง

รายละเอียดการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 1
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 2
โครงการนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2563-2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2563-2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2563-2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563